Rover / Tembo

Néiegkeeten vun den Rover/Tembo

Rover / Tembo

(LU) Bei de Rover an Tembo handelt et sech ëm déi al Chefen oder Memberen déi iwwer 16 Jöer sinn, an déi sech op den Unien am Ausland befannen oder schaffe ginn. Versammlunge gi wéi bei den Explorer net méi vun engem Chef virbereet, mee si si selwer zoustänneg fir hir Aktivitéiten, déi awer aus Zäitgrënn méi selte stattfannen.

(FR) Il s‘ agit d’anciens chefs ou des membres au-dessus de 16 ans. Le principe d‘ organisation est le même que chez les explorers.

Cheffen

CHRISTEN Bob
MAITRY Nicolas
SCHWARTZ Pit
KIFFER Max