Op der Sich no Quetschen

Mir kachen och dëst Joer eist bekannte Quetschekraut.  Heifir siche mir nach e puer Quetschen déi mir plécke kéinte kommen. Wann een der ze vill op senge Beem hätt, géinge mir eis freeën des siche kennen ze kommen. Mir plécken se natierlech selwer. Grousse Merci am viraus.

WeiterlesenOp der Sich no Quetschen

Programm

DatumBeaverWëllefcherScoute a Guiden19.08.2023Keng VersammlungKeng VersammlungKeng Versammlung26.08.2023VakanzVakanzVakanz

WeiterlesenProgramm