Beaver

Néiegkeeten vun de Beaver

Beaver

(LU) Si liewen an der Beaver Colonie a kleng Gruppen agedeelt: d’Beaverdämm, déi alleguer de Numm vun engem Bam droen. An de Versammlungen, déi vun 14:00 bis 16:00 Auer zu Steesel am Chalet stattfannen, gëtt haaptsächlech gespillt, gesongen, gelaacht an sech vill an der fräier Natur opgehaalen.
Sie kréien de Scoutismus an d‘Natur op eng flott Aart a Weis iwwert eng Geschicht, déi „Frënn aus dem Bësch“ heescht, méi no bruecht.

Devise vun de Beaver ass: Deelen, deelen, deelen!

(FR) Ils vivent dans une colonie qui est subdivisée en petits groupes portants le nom d‘ un arbre. Les réunions ont lieu au chalet de 14:00 à 16:00 heures. Les activités principales sont jouer, chanter, rire et sortir dans la nature.
Les valeurs scoutes leur sont transmis par le biais de l’histoire „Frënn aus dem Bësch“.

La devise des Beavers est: Deelen, deelen, deelen! (partager)

Cheffen

BIGELBACH Vicky
KOHL Sven
BIGELBACH Anja
METZLER Swagata
WEBER Lena